زبان خود را انتخاب کنید
 • Arabic
 • Croatian(Croatia)
 • Czech(CzechRepublic)
 • Danish
 • English
 • French
 • German
 • Greek(Greece)
 • Hungarian
 • Italian
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese
 • Portuguese(Brazil)
 • Romanian(Romania)
 • Russian
 • Serbian(Serbia)
 • Spanish
 • Swedish(Sweden)
 • Turkish(Turkey)
 • Welcome to the Open Game Panel Installer

  بررسی دسترسی های مورد نیاز فایل:

  includes/config.inc.phpخوبه
  modules/TS3Admin/templates_cخوبه

  Checking PHP version:

  PHP Version >= 5.35.6.40-0+deb8u4

  Checking required modules:

  PHP XML-RPC moduleپیدا نشد
  PHP Curl moduleپیدا شد
  PHP XML Readerپیدا شد
  PHP JSON Extensionپیدا شد
  PHP Zip Extensionپیدا شد
  PHP mbstring Extensionپیدا شد
  Pear XXTEA

  پیدا شد

  Pear

  پیدا شد

  file_get_contents()

  پیدا شد

  allow_url_fopen=on

  پیدا شد

  Checking optional modules:

  PHP BCMath Extensionپیدا شد

  بارگذاری مجدد